Året som gått – 2018

Danscentrums verksamhet syftar till att synliggöra och förbättra den fria danssektorns villkor. Under 2018 har det inneburit att vi kontinuerligt lyft fram, bevakat och drivit våra medlemmars frågor i AF Kultur Medias nationella branschråd för scen och ton, Dansalliansens styrelse och arbetsgrupp, Scensveriges styrelse och kommittéer, Dansens Hus styrelse samt i möten med beslutsfattare och tjänstemän vid förvaltningar och myndigheter. Tillsammans med Teatercentrum och Teaterförbundet har vi drivit Uppropet för den fria scenkonsten, ett mångårigt påverkansarbete som äntligen gett utdelning i form av höjda anslag till den fria kultursektorn. Under året har vi sammanställt samtliga danscentrumorganisationers synpunkter på den konstnärspolitiska utredningens betänkande Konstnär – oavsett villkor? (SOU 2018:23) till ett gemensamt remissvar som överlämnats till regeringen. På motsvarande sätt har den årliga ansökan om statligt verksamhetsstöd till danscentrumorganisationerna formulerats och överlämnats till Kulturrådet. Uppdraget Skapande förskola har pågått, avslutats, utvärderats och slutrapporterats och samtal om formerna för en eventuell fortsatt samverkan mellan Danscentrum och Teatercentrum när det gäller förmedlingsinsatser riktade till skola och förskola har inletts. Danscentrums policys för jämlikhet, jämställdhet, mångfald och tillgänglighet har setts över och ett reviderat förslag till arbetsmiljöpolicy har utformats. Under hösten har en kulturpolitisk arbetsgrupp inrättats och en plan för Danscentrums kulturpolitiska insatser är nu under utformning. Sist men inte minst har vi fortsatt att utreda hur danscentrumorganisationernas nationella arbete bör vara organiserat för att bäst tjäna den fria danssektorns tillika våra medlemmars behov. I det arbetet har vi engagerat extern expertis för en översyn och konsekvensanalys av olika organisationsförslag.

Verksamhetsåret 2018 har omfattat vissa personella förändringar. I maj avslutade Eva Broberg sin halvtidsanställning som Danscentrums verksamhetsledare för ett heltidsarbete som verksamhetsutvecklare vid Konstverket i Farsta. Det var tråkigt att en bra medarbetare lämnade oss, men vi är tacksamma för att hon finns kvar som en kraft inom vårt eget och andras konstområden. Under senare delen av hösten har Christina Florell varit tf. verksamhetsledare. Även hon har gjort ett fantastiskt arbete och vi önskar henne lycka till i rollen som vik. kultursekreterare i Huddinge kommun.

Nu har vi gått in i ett nytt år och 1 februari 2019 har vi glädjen att hälsa vår nya verksamhetsledare Amy Fee varmt välkommen. Amy har en gedigen yrkeserfarenhet inom scenkonstområdet och kommer närmast från Cirkus Cirkör där hon har arbetat som produktionschef och producent. Åren dessförinnan var hon anställd av Dansens Hus där hon arbetade som produktionsledare, producent, projektledare och slutligen produktionschef. Förutom dessa och många andra tekniska och administrativa ledarroller inom scenkonstområdet har Amy varit delägare av ett produktionsbolag och inte minst haft ett flertal förtroendeuppdrag på nationell och nordisk nivå. Jag är övertygad om att Amys kompetens kommer att vara till stor nytta för vår organisation och dess medlemmar.

Maria Rydén

ordförande