Årsmöte den 12 maj 2020, information och Årsmöteshandlingar

Danscentrums Årsmöte kommer att genomföras den 12 maj kl 13-15 (-kl 16 vid behov).

Mötet kommer att ske digitalt och information om hur kommer att komma senast den 5 maj.

På grund av den samhälleliga kris som uppstått  på grund av covid19 är även våra medlemsorganisationer och deras förtroendevalda påverkade. både som organisationer, utövare och på personliga plan. Den belastning detta inneburit till exempel för individer i karantän som ej har nödvändiga administrativa verktyg gör att inte alla dokument ännu är kompletta. Vissa signaturer, namn på delegater och suppleanter kommer att uppdateras löpande.

 

Bilaga 1. Dagordning DC årsmöte 2020
Bilaga 2. Delegater till Årsmöte 2020
Bilaga 3. Danscentrums verksamhetsberättelse år 2019
bilaga 4. arsredovisning_DC 2019 signLE_(1)_signerad_av_4
bilaga 5. Revisionsberättelse_dig.sign_revisorer
bilaga 6. Förslag fördelningsprincip 2020 DC MO-5 mars (1)
Bilaga 7. DC verksamhetsplan 2020-2021
Bilaga 8. Danscentrum Budget 2020_beslutad mars
bilaga 9. Årsavgifter Bilaga 10 a. Proposition till Danscentrums årsmöte 2020, förslag på stadgeändringar
Bilaga 10 b. Följebrev till proposition
Bilaga 10 c. Nuvarande stadgar
Bilaga 11 a DC V Motion angående förändringar i Danscentrums stadgar
Bilaga 11 c DC- Svar på DC Västs motion till årsmötet 2020

Bilaga 12 a DC Syd Motion passiva medlemmar – kopia

Bilaga 12 b DC- Svar på DC Syds motion till årsmötet 2020

Bilaga 13 a Motion DC Sthlm 2020-03-06

Bilaga 13 b DC- Svar på DC Sthlms motion till årsmötet 2020
Bilaga 14. Valberedningens förslag 2020

Bilaga 15. Styrelsens arvoden 2020