Verksamhetsplan 2014 antagen vid Danscentrums årsmöte 25 maj 2014

Kulturpolitik – Arbetsgivarorganisation – Information – Organisation

Kulturpolitik

Danscentrum ska bevaka danskonstens villkor i kulturpolitiken såväl nationellt som internationellt. Uppvaktning ska ske av kulturrådet, kulturministern, regering, departement, riksdagens kulturutskott samt relevanta myndigheter. Danscentrum ska aktivt delta i det offentliga samtalet kring danskonstens villkor.

Arbetsmarknadspolitik

Danscentrum ska samverka med övriga centrumbildningar med flera kring utövares arbetsvillkor inom det fria dansområdet. Lyfta fram konsekvenserna av rådande villkor på arbetsmarknad och trygghetssystem.

Internationellt arbete

Mycket av det internationella ska bedrivas av regionerna men det kräver ökad finansiering. Styrelsen har tagit fram en strategi för Danscentrums internationella arbete som nu ska implementeras i verksamheten.

Arbetsgivarorganisation/Kollektivavtal

DC ska fortsatt vara en aktiv arbetsgivarorganisation. DC ska löpande sluta kollektivavtal med Teaterförbundet.

Juridisk kompetens byggs upp i samarbete med Svensk Scenkonst genom serviceavtal för våra producerande medlemmar. Information om detta ska gå ut till de producerande medlemmarna. Fortbildning i arbetsgivaransvarsfrågor för producerande (juridiska) medlemmar sker i den region som medlemmen är verksam i. Praxis ska vara att medlem som producerar och anställer ska vara juridisk medlem.

Dansalliansen

Fortsatt delägande av bolag.
Aktivt styrelsearbete samt deltagande i styrelses arbetsgrupper. Samarbete kring kompetensutveckling. Samverkan med alla regioner i fortbildning.

Information/Marknadsföring

Fortsatt arbete med strategi för kommunikationsflödet intern och externt. Informationsmaterial om organisationen ska produceras i samverkan med regionerna.

Hemsida och sociala medier

Utveckling av hemsidan. Aktuell hemsida som speglar Danscentrums verksamhet. Användning av sociala medier. Med hjälp av medel från Kulturrådet jobba med att bättre fylla funktionen av en infoplattform på nationell nivå och samtidigt tydliggöra vad regionerna arbetar med.

Central arbetsförmedlande verksamhet

Styrelsen ska verka för att regionerna ska samarbeta i förmedlingsarbetet. Målsättningen ska vara att utveckla distributionskanaler tex Skapande Skola och arrangörsnätverk. Styrelsen ska ta fram strategier för detta bl.a. inom samverkansmodellen.

Danscentrum Riksorganisation

Styrelsen ska ta fram riktlinjer för hur den nya organisationsstrukturen ska genomsyra organisationens verksamhet.

Ekonomi

Det statliga bidraget från Kulturrådet utgör fortsatt grunden för Danscentrums verksamhet. För att Danscentrum ska utveckla sin verksamhet ska styrelsen undersöka ytterligare finansieringsmöjligheter.

Fördelning

Styrelsen ska fortlöpande se över fördelningsprinciperna.

Medlemmar

Styrelsen ska följa upp den regions överskridande servicen till medlemmar i form av bl.a. träning, studior, info och förmedling.
Fortsatt arbete med samordning av Daglig träning i regionerna.

Styrelsen arbete

Styrelsen ska sammanträda minst 9 gånger under året. En del av mötena kan genomföras via internet. Alla beslut ska så långt som möjligt fattas i konsensus av styrelsen efter förankring i de regionala styrelserna. Styrelsen ska fastställa sin egen arbetsordning där det bl.a. framgår hur förankringsarbetet ska ske av fattade beslut samt policy för ersättning till styrelseledamöter. Firmateckning samt attest- och delegationsordningen ska fastställas på ett styrelsemöte direkt efter årsmötet. Styrelsen ska adjungera ytterligare kompetens vid behov.
Styrelsen uppdras att genomföra KIV processen med Trygghetsrådet.

Personal

Styrelsen har tagit fram nya riktlinjer för tjänsten som verksamhetskoordinator. Styrelsen ska verka för att regelbunden samordning mellan regionernas personal. Personalen bör vara adjungerad vid styrelsens möten.

Jämställdhetsperspektiv och mångfaldsperspektiv

Styrelsens ska bevaka detta område och uppdatera policydokument. Danscentrum ska verka för att både män och kvinnor ska ha lika möjligheter till att utöva ett aktivt konstnärskap.

Representantskap och medlemskap

Under året beslutar styrelsen om vem som ska representera Danscentrum i följande sammanhang.

Danscentrum är representerat i följande sammanhang:

  • Dansens Hus styrelse – Hellen Smitterberg, ord. ledamot och Lollo Moberg, suppleant.
  • Svensk Teaterunion styrelse – Margreth Elfström, ledamot.
  • Svensk Teaterunions Kulturpolitiska kommitté – Margreth Elfström, ledamot.
  • Svensk Teaterunions utbildningskommitté – Margreth Elfström, ledamot.
  • Centrumbildningsmöten på riksnivå – Lollo Moberg.
  • Dansalliansen AB styrelse – Rasmus Ölme, ledamot och Lollo Moberg, ledamot.
  • Assitejs styrelse – Margreth Elfström, ledamot.
  • Nationella rådet för kulturarbetsmarknaden AF-Kultur – Margreth Elfström, representerar
  • Centrumbildningarna.
  • Nationella branschrådet för Scen & Ton inom AF-Kultur – Margreth Elfström, representerar Danscentrum, Teatercentrum och Musikcentrum.

Styrelsen ska bevaka mandatperiodens utgång för eventuellt nyval samt ta fram riktlinjer för informationsöverföring och återrapportering.