Information, från bland annat Kulturrådet, kl 17 den 18 mars. UPPDATERAT 20 mars

Stödpaket till företag och kulturen – vi vet inte så mycket än

Regeringen presenterade den 16 mars ett krispaket för att stödja företag och anställda för att bland annat undvika uppsägningar.

Nedan följer förslaget som det presenterats men än så länge finns inga instruktioner för hur Försäkringskassan ska administrera sjuklön och slopad karensdag eller om hur permitteringsdelens ska gå till, vilka branscher/verksamheter som kan få stöd och om det enbart ska gälla t.ex. tillsvidareanställda. Men vi försöker bevaka frågan och återkommer så fort vi vet mer om detta och om det på något vis kan gälla kulturverksamhet (i samråd med Teaterförbundet utifrån vårt kollektivavtal).

Rubrikerna i krispaketet:
Permittering: Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Konstruktionen liknar korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt. Arbetstagaren får ut stor del av lönen. Syftet är att rädda svenska jobb.
Förslaget om korttidspermittering föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020 men det tillämpas från och med i dag den 16 mars.

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader.

Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Likviditetsförstärkning via skattekontot
Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.
Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Detta ersätter det tidigare presenterade förslaget. De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket. Anstånd kommer endast beviljas företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har större skatteskulder.

Förslagen om anstånd och korttid går nu till Lagrådet för snabb behandling.

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/

Från Kulturrådets hemsida gällande projektbidrag
Om din organisation har sökt eller beviljats bidrag för internationell verksamhet eller projekt i områden som är drabbade av coronavirus covid-19 så bör ni följa utvecklingen och hitta alternativa lösningar och därmed undvika onödiga kostnader.

  • Ni kan till exempel skjuta upp delar av projektet och genomföra möten digitalt, senarelägga resor och omfördela uppgifter inom projektet.
  • Ett annat tips är att boka ombokningsbara biljetter och boenden.
    Kulturrådet kan dock inte ge råd i frågor som rör enskilda organisationers beslut om åtgärder.  

Om ert evenemang till exempel har blivit inställt eller uppskjutet
När din organisation har fattat beslut om åtgärder som har en väsentlig påverkan på innehållet i projektet eller verksamheten jämfört med ansökan så ska ni meddela Kulturrådet via e-post direkt till ansvarig handläggare samt skicka en reviderad verksamhetsplan och budget. Skriv diarienummer för det ärende som e-posten gäller.
Tänk på att din organisation även kan ansöka om förlängning av projektperiod samt om uppskov av redovisning med anledning av den nuvarande situationen.

Ändrad plan och budget
Kulturrådet kommer ta hänsyn till att utbrottet av covid-19 utgör särskilda skäl för förändringar i projekt eller verksamhet och vi har stor förståelse för bidragsmottagarnas situation.
Vi kommer därefter att pröva om de nya omständigheterna betyder att ansökan ändrats.  Vid behov kan Kulturrådet godkänna ett ändrat innehåll i projekt eller verksamhet (ändrad plan och budget).
Vi kommer inte kräva tillbaka pengar
Vi förstår att det här är en svår situation för många och som regel kommer vi inte att kräva tillbaka pengar.
Om projektet eller verksamheten ändrats i sådan stor omfattning att reglerna om återkrav i bidragsförordningen och bidragsvillkoren blir tillämpliga så kommer myndigheten pröva om de kostnader som organisationen redan har haft kan anses vara bidragsberättigade.

Exempel på kostnader som kan anses bidragsberättigade är:

  • Kostnader för ersättning kopplade till ingångna avtal med utövare och artister.
  • Kostnader för resor eller boende som inte kan avbrytas och som inte ersätts från andra källor för individer som förhindras att delta, till exempel på grund av deras senaste kontakt med någon som drabbats av viruset eller deras närvaro i ett område som anses ha hög risk.
  • Övriga kostnader som inte kan undvikas i samband med att projekt eller verksamhet i sin helhet eller delar av projekt eller verksamhet inte går att genomföra på grund av svenska myndigheters beslut eller utbrott av covid-19.

 

Råd från Danscentrum när du som, medlem är i samtal med arrangörer som ställer in trots att det är mindre än 500 i publik.
Då ni som uppdragstagare kommunicerar om att möjlighet kan finnas om att ersätta inställd föreställning vid framtida tillfälle, dokumentera kommunikationen och klargör för arrangören att detta är beroende av tidpunkt och möjlighet. Då ni tyvärr inte kan lova att föreställningen finns tillgänglig, eller lön till medverkande finns vid det tillfället. Det är ju olika förutsättningar gällande för om en koreograf har verksamhetsstöd eller projektstöd och projektstödet och gaget behöver användas till dansarnas löner nu, även om ni inte kan spela föreställningen. Men om du har möjlighet kan du erbjuda arrangören viss rabatt för kommande bokning i höst, dvs helt gage nu, liten rabatt på ombokning.

UPPDATERAT 20 MARS:
OM DU OMFÖRHANDLAR SPELTILLFÄLLE, FÖRSÄKRA DIG OM ATT DOKUMENTERA KONVERSATIONEN SAMT KLARGÖR ATT ERSÄTTNINGSDATUM ENDAST GÄLLER OM MÖJLIGT, OM PASSAR I ERT SCHEMA. FÖRHANDLA FRAM NYTT GAGE FÖR ERSÄTTNINGSFÖRESTÄLLNINGAR. DE FLESTA KOMMUNER HAR NU INFORMERATS OM ATT DE SKA BETALA UT ARVODEN UTAN KRAV PÅ ERSÄTTNINGSFÖRESTÄLLNING.

 

 

Termen Force Major och Coronaviruset (taget från advokatbyrå)

Då det i svensk lag saknas reglering av force majeure gäller i första hand skrivningen i det aktuella avtalet. Oftast finns det i en force majeure-klausul en uppräkning av omständigheter som utgör force majeure. Om epidemier, karantäner eller liknande situationer finns nämnt i en sådan klausul är det troligt att Coronaviruset anses vara grund för att åberopa force majeure. Huruvida Coronaviruset utgör skäl att åberopa force majeure beror dock på de konkreta omständigheterna i det enskilda fallet. Vad är skälen till att parten inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet? För att kunna göra gällande att force majeure föreligger måste Coronaviruset innebära att den part som vill åberopa bestämmelsen inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet.

 

 

Amy Fee, verksamhetsledare Danscentrum

 

 

Uppdatering_ medlemsinformation KUR m.m_18 mars