Information om Coronavirus, aktuell kl 14:00 den 12 mars. Uppdaterat 16 mars

Nedan följer en sammanställning utifrån aktuell information delvis inhämtad från olika myndigheter, fackförbund och arbetsgivarorganisationer.
Denna information kan förändras hela tiden så viktigt att poängtera läsarens ansvar att vara uppdaterad. När som helst kan regeringen eller myndigheter ge andra riktlinjer.


Covid-19, Coronaviruset

Covid-19 smittar framför allt när någon som har sjukdomen hostar eller nyser. Droppar med viruset kan då färdas genom luften och nå en person i närheten. Oftast handlar det om någon eller några meters avstånd. Får man viruset på händerna och sedan rör vid ansiktet kan smittämnen hamna i näsan, munnen eller i ögonen. Det kallas för droppsmitta.

Dropparna finns kvar i luften en kort stund och faller sedan ned på föremål och ytor. Där kan viruset vara kvar i upp till flera dagar, men det finns inget som tyder på att personer har smittats genom att ta i föremål.
Allmänna tips för att undvika att få smittsamma sjukdomar, som exempelvis covid-19:

Smittskyddslagen
Smittskyddslagen anger en anmälningsplikt av samhällsfarlig sjukdom, som covid-19 är, samt en smittskyddsspårning. Det innebär att anmälan om smitta ska göras till smittskyddsläkare samt till Folkhälsomyndigheten. Samt en skyldighet för varje medborgare att medverka vid smittskyddsspårning. Åtgärder som kan aktualiseras är bland annat:
1) Beslut om hälsokontroller
2) Karantänreglering
3) Avspärrning av områden

Det är Folkhälsomyndigheten som är samordnare av beredskapen på nationell nivå. Respektive region (tidigare landsting) och smittskyddsläkaren där har det samlade ansvaret i respektive region. Smittskyddslagen reglerar även att alla medborgare har skyldighet att vara uppmärksam och att vidta försiktighetsåtgärder. Varje medborgare med vetskap om smitta är skyldig att vidta de åtgärder som krävs. Det inträder vid smitta även en skyldighet att hjälpa till och att informera. Om medborgare bryter mot detta så begås ett brott. 

Uppdragsavtal i arrangemang
Då många juridiska medlemmar har uppdragsavtal så ansluter sig Danscentrum till Musikerförbundets rekommendationer, då många uppdrag är liknande.
Vi ställer oss bakom Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ser allvarligt på läget. Beslutet innebär stora konsekvenser för den svenska kulturscenen och medlemmar riskerar inkomstbortfall på grund av uteblivna arbetstillfällen.

Med anledning av den ökande oron så vill flera arrangörer ställa in planerade evenemang, spelningar och konserter av olika slag. Detta gäller även i viss utsträckning för evenemang där antalet besökare inte överstiger 500.

Rekommendation om ej annat avtalats
För planerade evenemang där antalet besökare rimligen kan antas överstiga 500 bör huvudregeln vara att dessa evenemang inte ställs in, utan att de flyttas fram.

Finns det ett engagemangsavtal på plats (såväl muntligt, skriftligt eller sms/mail gäller med bindande verkan) om föreställning eller evenemang där antalet besökare inte beräknas överstiga 500 så ska det avtalet hållas. Ifall arrangören ställer in med kort varsel i en sådan situation så skall full ersättning utgå till artisten/gruppen (om inte avtalet säger något annat).

Många arrangörer undrar ifall det inte är fråga om force majeure med anledning av coronaviruset men så är nödvändigtvis inte fallet. Force majeure kan tillämpas vid oförutsägbara händelser som ligger bortom ens kontroll och som gör det omöjligt för ena parten att uppfylla sin del i avtalet. Det kan till exempel handla om naturkatastrofer, strejk eller krig. Med anledning av regeringens nya beslut så kan frågan om force majeure bli aktuell för planerade spelningar där antalet besökare rimligen kan antas överstiga 500.

För att vara tillmötesgående mot arrangörer (med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer) kan du som artist föreslå till arrangören att evenemanget inte ställs in, utan att det istället flyttas fram. Arrangören skall då fortfarande betala full ersättning i enlighet med avtalet men i utbyte får de en ”innestående” föreställning att nyttja inom de närmaste sex månaderna (med förbehåll att det måste passa i ert schema). Beroende på hur utvecklingen ter sig med spridningen av coronaviruset kan man förlänga dessa sex månader en månad i taget genom en skriftlig överenskommelse mellan parterna. UPPDATERAT:
OM DU OMFÖRHANDLAR SPELTILLFÄLLE, FÖRSÄKRA DIG OM ATT DOKUMENTERA KONVERSATIONEN SAMT KLARGÖR ATT ERSÄTTNINGSDATUM ENDAS GÄLLER OM MÖJLIGT, OM PASSAR I ERT SCHEMA, OM FÖRESTÄLLNINGEN FINNS TILLGÄNGLIG. FÖRKLARA ATT ARVODE KOMMER ATT BEHÖVAS ÄVEN DÅ – DÅ LÖNER UPPSTÅR ÄVEN DÅ.

Arrangörer av evenemang
Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare. Förordningen, som gäller från och med den 12 mars 2020 och tillsvidare, omfattar hela landet och är beslutad med stöd av ordningslagen (1993:1617). Regeringen kommer att ompröva förordningen fortlöpande.


Som arbetsgivare
Som arbetsgivare ska man arbeta systematiskt med arbetsmiljön och följa rekommendationer om smittrisk. Det innebär bland annat att göra en riskbedömning där du ser över vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan tänkas utsätta dina anställda för covid-19.

Arbetsgivaren ansvarar enligt arbetsmiljölagen för att medarbetare inte utsätts för smittorisk på sin arbetsplats. Även oro för smitta kan vara en arbetsmiljörisk som arbetsgivaren måste hantera. Arbetsgivaren har skyldighet att vidta alla åtgärder som behövs för att förhindra och att minska ohälsa och olycksfall. Detta är ett långtgående ansvar. Man säga att arbetsgivaren är skyldig att uppdatera sig och att bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Att:

– Undersöka
– Bedöma risker (skriftligen)
– Vidta åtgärder som behövs
– Kontrollera och löpande utvärdera ovan

Det är viktigt att du som arbetsgivare håller dig uppdaterad och involverar skyddsombud eller arbetsmiljöombud om det finns sådana. Samt håller medarbetare informerade och uppdaterade om hur arbetsgivaren bedömer situationen.

Exempel på åtgärder beroende på typen av verksamhet som bedrivs.

– Inför grundläggande hygienkontroll
– Rutiner kring social hantering. Hur ska möten ske, via telefon, video?
– Resor. Behöver reseinstruktioner införas?
– Ta anställdas oro på allvar, bemöt och hantera
– kommunicera tydliga beslut/policies

Du kan hitta mer information om detta hos Arbetsmiljöverket https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/systematiskt-arbetsmiljoarbete-sam/riskbedomning
och Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Gällande dina medarbetare
Medarbetare som har sjukdomssymptom och tror att hen har exponerats för coronavirus ska kontakta vården via Vårdguiden 1177 för information och rådgivning vad gäller provtagning och vård, och ska även sjukanmäla sig till sin arbetsgivare. Alla har en generell skyldighet att medverka till en god arbetsmiljö och att följa de instruktioner som arbetsgivaren sätter upp. Det finns olika situationer där detta kan ställas på sin spets arbetsrättsligt som inte är reglerat i kollektivavtalet.
Det är dock arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Din Arbetsledningsrätten kan begränsas utifrån arbetsgivarens skyldighet att bedriva ett förebyggande arbetsmiljöarbete.

De som vistats i drabbade områden
Du som har personal som vistats i virusdrabbade områden bör ha kontakt med medarbetaren innan denne kommer tillbaka till arbetsplatsen för att ta reda på hur hen mår. Om medarbetaren känner symtom i luftvägar och/eller feber ska denne anmäla sig som sjuk och snarast kontakta vården via telefon för rådgivning. I de fall där medarbetaren sjukskrivs betalar arbetsgivaren sjuklön enligt kollektivavtalet på sedvanligt sätt. Regeringen har även beslutat om avskaffad karensdag genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.

För att undvika smittorisk på arbetsplatsen kan den anställde som varit i ett riskområde komma överens med arbetsgivare om att jobba hemifrån med bibehållen lön. Om överenskommelse inte kan nås kan arbetsgivaren beordra den anställde att arbeta hemifrån.

Om arbetsgivaren beslutar att arbetstagare ska vara hemma men inte kan arbeta hemifrån så uppstår en situation som inte regleras i kollektivavtalet. Finns möjlighet att utföra andra uppgifter så rekommenderas att lön utbetalas om inte medarbetaren själv kan anses ha varit medvållande till den ökade risken för smittspridning.

Om anställd inte får arbeta på grund av smitta eller kan vara smittad av allmänfarlig sjukdom kan hen ha rätt till smittbärarpenning.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/smittbararpenning

 

Amy Fee