Information om Skapande skola från Statens kulturråd

Till sökande och bidragsmottagare inom Skapande skola i läsåren 2018/19 och 2019/20

Är du inte kontaktperson för Skapande skola, meddela oss och glöm inte ändra i onlinetjänstenhttp://www.kulturradet.se/sv/Onlineportalen/Onlinetjansten/ !

Kulturrådet är mitt i beredningen av ansökningarna för läsåret 2019/20 och hoppas på att ge besked om beslut i mitten av maj. Tills dess vill de belysa och förtydliga några viktiga delar av bidraget och även ge lite övrig information om vad som är på gång.

Kvalitetssäkring av kulturaktörer

Kulturrådet har ingen lista på godkända eller icke godkända kulturaktörer. Kvalitetssäkringen sker istället genom ett delat ansvar enligt följande:

 Huvudmannens ansvar: Det är huvudmannens ansvar att säkra sig om kulturaktörens professionalitet utifrån bidragets krav och reviderade riktlinjer. Det kan man göra genom att begära in CV eller liknande. Se vidare information genom följande länk i frågeportalen Kundo:https://kundo.se/org/kulturradet/d/kvalitetssakrade-kulturaktorer/ ).

Kulturrådets ansvar: Kulturrådet gör ett aktörsurval på 10 procent av 5000 aktiviteter i samband med redovisningen varje år. Vi granskar då hur ni som huvudmän har säkrat professionaliteten utifrån Arbetsförmedlingen Kultur Medias krav. Vid otydliga fall ska huvudmannen på begäran skicka in kompletterande uppgifter till oss, som CV eller liknande som stärker professionaliteten.

Kulturaktörernas ansvar: Kulturaktörer behöver känna till Skapande skolas riktlinjer och krav, som uppdateras inför varje läsår. De behöver i sin marknadsföring vara tydliga och transparenta med det program som erbjuds samt CV och liknande så att huvudmän lätt kan säkra både aktiviteterna och professionaliteten.

Eget skapande i samarbete med kulturinstitutioner
2018/19 infördes krav med fokus på nyskapande och metodutveckling i samarbetet med museer, historiska platser och liknande. Att besökamuseet i sig räckte inte längre. Kravet inför 2019/20 har utökats och skärpts till så att det fördjupade samarbetet omfattar samtligakulturinstitutioner, oavsett om det gäller föreställningar eller utställningar. Projekt och samarbeten ska därmed ha en koppling till eget konstnärligt skapande tillsammans med kulturaktörer som bottnar i konstområdena och som uppfyller bidragets krav på professionalitet. Till exempel en museipedagog eller kulturaktör som bottnar i kunskapsämnen som media- och informationskunnighet (MIK), historia, etnologi, programmering,naturvetenskap, teknik och så vidare kan inte bekostas med Skapande skola medel. Det ska ingå i skolans ordinarie uppdrag.

Läs noga våra riktlinjer inför varje ansöknings- och redovisningsomgång
Skapande skola är ett projektbidrag som främst syftar till att öka barns och elevers möjligheter till eget skapande genom olika konstuttryck. Bidraget har nu funnits i tio år och förändras över tid i takt med förändringar i omvärlden. De första åren låg fokus på att bidraget skulle bli känt för alla. Sedan några år tillbaka nåddes det målet och därför behövde man istället lägga fokus på avgränsningar och fördjupade samarbeten för att nå bidragets syfte och inte riskera att bidraget används felaktigt. Konkurrensen om medlen ökar också i takt med fler sökande och att förskolan nu är en del av bidraget. Vi prioriterar därför ansökningar med tydliga projektbeskrivningar och som uppfyller våra krav.

Kommande rapport om Skapande skola
I november 2019 kommer vi att lämna en rapport till regeringen om Skapande skola som nu funnits i 10 år. Vi har också påbörjat en egen översyn via företaget Ramböll Management Consulting AB som bland annat ska göra intervjuer och enkäter bland huvudmännen. Rambölls rapport blir ett viktigt underlag till regeringsrapporten.

Webbinarier och dialog om Skapande skola
Vi kommer att under augusti-september 2019 ha ett antal webbinarier riktat till Skapande skola-samordnare och regionala företrädare. Vi hoppas att kunna föra en dialog kring Skapande skolas mål och syfte med tanke på den omstrukturering vi tänker oss. Varje webbinarium kommer att vara riktat till ett antal län i landet för att få med regionala frågor, förutsättningar och utmaningar.

Personalnytt
Under april-maj 2019 har vi studenten Sofia Rydén på praktik från Stockholms universitets Centrum för barnkulturforskning. Sofia studerar magisterutbildning inom Barnkultur.

Den 10 juni börjar vår nya kollega Monica Westin, som tar efter Marie Fagerlind.

 

 Om något är otydligt, fråga gärna skapandeskola@kulturradet.se .

Med vänlig hälsning
Skapande skola-gruppen