Nationellt möte för danskonsten

Tack alla 193 personer som vid samma tillfälle medverkade i dagens möte / Thank you all 193 persons för being part of todays meeting

Länk till Ann Larssons powerpoint Ann Larsson, danskonferens 19 mars 21

Länk till zoominspelning av Ann Larssons presentation, https://drive.google.com/file/d/113Oi3bczHsXiMH_ac2UoUNARpOvcnQ-Y/view?usp=sharing
Ann Larsson’s presentation is also available with subtitles in English,
https://drive.google.com/file/d/1ydI9KrI1FCA2xulaZIWA23OdyVgIMofs/view?usp=sharing

Samtalsledarnas anteckningar och inspel att delas / the notes from the W-shop meeting secretaries:
ANTECKNINGAR Andrea Redmer
ANTECKNINGAR Andreas Barison Sanchez
ANTECKNINGAR Anna Åkerström
ANTECKNINGAR Carina Norée
ANTECKNINGAR Elinor Tollerz Bratteby
ANTECKNINGAR Emmy Astbury

ANTECKNINGAR Eva F P
ANTECKNINGAR Eyrun Thorhallsdottir
ANTECKNINGAR Hanna Falk
ANTECKNINGAR Jenny Månström WS 1
ANTECKNINGAR Linda Adami WS 2
ANTECKNINGAR Linda Wiklund
ANTECKNINGAR Marie Larsson Sturdy
ANTECKNINGAR Mia Larsson
ANTECKNINGAR Monica Wade
ANTECKNINGAR Per Sundberg
ANTECKNINGAR Sara Törn
ANTECKNINGAR Tina Andersson
ANTECKNINGAR Vanessa Labanino
ANTECKNINGAR Veera Suvalo Grimberg
ANTECKNINGAR Viktor Fröjd
ANTECKNINGAR Åsa Fagerlund
Dansplan Scen o Film
Till Dansplan från DC Sverige

Ni som inte hade möjlighet att medverka eller vill utveckla något vidare är välkomna att bidra med ytterligare underlag och information. För att försäkra oss om att alla underlag når fram ber vi er att använda följande dokumentmall och länk. “Spara om” dokumentet med ditt namn, eller ladda ner det till din egen dator och mejla det sedan till dansplan@riksteatern.se. Deadline 5 april 2021.

If you were unable to participate or want to expand a theme further your are very welcome to contribute with added information to the documentation. To ensure all material reach us we ask you to use the following template and link. “Save” the document with your name, or down-load it to your computer, name it and email it to dansplan@riksteatern.se. Deadline is 5th of April.  länk till rubrikmall


ANMÄLAN ÄR STÄNGD! Vi har nu fyllt alla 150 platser till Dansplan Sverige. Skriv upp dig på reservlista genom att mejla till
dansplan@riksteatern.se

REGISTRATION IS CLOSED! We have filled all of the 150 workshop-spots to Dansplan Sverige. Register for the reserve list by emailing dansplan@riksteatern.se


Välkommen till 
nationellt möte för danskonsten,
English information bellow.
Danscentrum Sverige, Dansnät Sverige och Riksteatern bjuder in till ett nationellt möte för danskonsten. Syftet med mötet är att samla in underlag för att ta fram en Dansplan Sverige.

Dansplan Sverige är en skrivelse till myndigheter och politiker initierat av Danscentrum Sverige, Dansnät Sverige och Riksteatern för att påvisa behovet av olika insatser som behövs inom dansområdet för att säkra dess hållbarhet och utveckling.

Genom att delta i mötet kommer du att få möjlighet att diskutera teman knutna till olika aspekter av infrastrukturen för dans i workshop-grupper tillsammans med kollegor från dansfältet. Målet är att utifrån dagens diskussioner sammanställa ett underlag och en fortsatt väg fram i arbetet med  en Dansplan Sverige. 

Mötet arrangeras den 19 mars 2021, kl 13.00 – 16.00 på Zoom.
Anmäl dig här! Register here!     Anmäl dig senast den 15 mars. 

PROGRAM
13.00 Introduktion för dagen av Anusha Andersson, Riksteatern
13.15 En tillbakablick på kulturpolitiken och dansen av Ann Larsson, f.d. Generaldirektör på Konstnärsnämnden
13.50 PAUS
14.00 Workshop & gruppdiskussion 1.  Teman:

  • Arrangörskap/publiken
  • Produktion/produktionsplatser/verksamhetsplatser
  • Nationella- och regionala institutioners och förvaltningars samverkan med det fria dansfältet.
  • Workshop in English covering all of the themes

14:40 PAUS
14:50 Workshop & gruppdiskussion 2.   Teman:

  • Arrangörskap/publiken
  • Produktion/produktionsplatser/verksamhetsplatser
  • Nationella- och regionala institutioners och förvaltningars samverkan med det fria dansfältet.
  • Workshop in English covering all of the themes
    15:30 Återsamling och presentation av resultat

WORKSHOPAR
Du kommer få möjlighet att diskutera teman knutna till olika aspekter av infrastrukturen för dans i workshop-grupper. Varje workshop är 40 minuter lång, och du väljer två workshops att delta i vid anmälan.

I era samtal under workshoparna vill vi även att ni bär med er de olika perspektiven:
– Jämlikhet/mångfald
– Hållbar utveckling (ekologisk, ekonomisk, social)

WORKSHOP MED TEMA ARRANGÖRSSKAP & PUBLIKEN
Hur ser arrangörsledet ut idag, hur kan det stärkas, var finns framtida arrangörer, vilka nya arenor kan skapas för dans, hur kan man stötta olika former av arrangörer, kommunala, regionala, ideella, konstnärsdrivna? Vilka är danspubliken idag, hur kan man möjliggöra för flera att ta del av dansen?

WORKSHOP MED TEMA PRODUKTION/PRODUKTIONSPLATSER/VERKSAMHETSPLATSER
Var sker produktion/verksamhet av danskonst idag, hur kan det stärkas, var finns nya produktionsplatser/verksamhetsplatser, hur kan man organisera resurser på olika sätt?

WORKSHOP MED TEMA NATIONELLA- OCH REGIONALA INSTITUTIONERS OCH FÖRVALTNINGARS SAMVERKAN MED DET FRIA DANSFÄLTET
Hur ser samverkan ut idag mellan det fria dansfältet och dansinstitutioner, regionteatrar och andra offentliga och ideella aktörer? Hur ser samverkan ut mellan regionala och kommunala förvaltningar och det fria dansfältet? Hur kan det stärkas och utvecklas?

IN ENGLISH: WORKSHOP COVERING ALL OF THE THEMES
UPPFÖLJNING
Materialet från workshoparna kommer att samlas in och finnas tillgängligt på Danscentrum Sveriges hemsida till den 31 mars där du har möjlighet att kommentera eller lägga till i underlaget. Efter den 31 mars kommer en arbetsgrupp att arbeta vidare med målet att sammanställa en skrivelse som ska skickas till berörda myndigheter och politiker.
Mer information om arbetsgruppen kommer att publiceras inom kort.

TIDIGARE INSATSER
Inför mötet har vi samlat handlingsplaner, rapporter och utredningar, nationella, lokala och kommunala från dansområdet. Titta gärna på dem för att påminnas om det insatser som har genomförts och de som inte har genomförts.
Materialet hittar du nedan.

MEDVERKANDE UNDER DAGEN
MODERATOR & TALARE
Anusha Andersson, verksamhetsutvecklare på Riksteatern.
Ann Larsson, f.d. direktör på Konstnärsnämnden men har också arbetat på Moderna Dansteatern och skrivit en rad rapporter och utredningar om dansområdet.

WORKSHOPLEDARE
TBA

Invitation in English about DANSPLAN SVERIGE
Danscentrum Sverige, Dansnät Sverige and Riksteatern invites you to at national meeting for dance. The purpose of the meeting is to collect material to produce a Dansplan Sverige. Dansplan Sverige is a petition directed to government agencies and politicians initiated by the organizations above, that addresses the need for certain efforts and actions to secure the sustainability and development of the dance field.

PROGRAM
13.00 Introduction by Anusha Andersson, Riksteatern
13.15 A retrospective of cultural policies and dance by Ann Larsson, former director of Konstnärsnämnden
13.50 Break
14.00 Workshop and group discussions 1.

Themes
Presenters/audience
Production/production places/spaces for dance activities
National and regional institutions and public organisations collaboration with the independent dance field.
Workshop in English covering all the themes

14.40 Break
14.50 Workshop and group discussions 2.
Themes
Presenters/audience
Production/production places/spaces for dance activities
National, regional and municipal institutions and public organisations in collaboration with the independent dance field.
Workshop in English covering all the themes

15.30 Reassembly and presenting of results
Register here!  – Latest date for registration is the 15th of March.

WORKSHOPS
You will have the possibility to discuss themes that are different parts of the infrastructure for dance in workshop groups. Every workshop is 40 min long and you pick two workshops when you register.
During your discussions in the workshops we also ask you keep in mind these perspectives: Equality/diversity
Sustainable development (ecological, financial and social)

WORKSHOP WITH THE THEME PRESENTERS AND AUDIENCE
Who are the presenters today, how can we strengthen them, who are the new presenters, what new arenas can we create for dance, how can different types of presenters be supported, public, independent, artist driven? Who are the audience today, how can more people access dance?

WORKSHOP WITH THE THEME PRODUCTION AND PRODUCTION PLACES
Where does dance production tale place today, how can we strengthen these places, where are the new production places and how can we organise production resources in different ways?

WORKSHOP WITH THE THEME NATIONAL, REGIONAL AND MUNICIPAL INSTIUTIONS AND PUBLIC ORGNISATIONS IN COLLABORATION WITH THE INDEPENDANT DANCE FIELD
What is the collaboration between the independent dance field and institutions, regional theatres, local theatre associations and other public organisations today? What is the collaboration between regional and municipal administrations and the independent dance field today? How can that be strengthened?

FOLLOW UP
The material from the workshops will be gathered and be made available at Danscentrum Sveriges web page until the 31st of March were you can access it and comment or add to the material. After the 31st of March a working group will continue working with the aim to produce a petition to send to government agencies and politicians.
More information on the working group will be published soon.

EARLIER EFFORTS
In preparation for this meeting a collection of reports, action plans, surveys, local, regional and national about the Swedish dance field have been gathered mainly in Swedish. Se bellow.

PARTICIPANTS DURING THE MEETING
MODERATOR AND SPEAKERS
Anusha Andersson, developer at Riksteatern
Ann Larsson, former director of Konstnärsnämnden
WORKSHOP LEADERS, to be updated

INITIATIVTAGARE / INITIATORS OF THE MEETING
Mötet är en fortsättning på ett initiativ från Gabriel Smeds och Cullbergbaletten. 2019 bjöd de in många från det svenska danslivet till ett möte, och uppföljande workshop kring nationella behov, med inspiration från Tysklands ”Tanzplan”.
This national meeting is a continuation of an initiative from Gabriel Smeds, Cullberg Ballet. 2019 they invited many actors from the broad Swedish dance sector to a meeting, and a following workshop, with inspiration from Germany’s Tanzplan.

Danscentrum Sverige är en riksorganisation och rikstäckande centrumbildning för den fria professionella samtida danskonsten i Sverige. Danscentrum Sverige har fyra självständiga regionala organisationer och är även den fria danssektorns arbetsgivarorganisation som tecknar kollektivavtal med Teaterförbundet för scen och film. På Scenkonstbiennalen 2019 presenterade Danscentrums nationella Kulturpolitiska arbetsgrupp en kartläggning och behovet av ett nationellt ”Danslyft”.
Danscentrum Sverige is a national centrum-organization for the independent professional dance sector in Sweden. It has four regional self-governing organisations and is also the employer organisation for the independent dance producers that negotiates the collective agreement with the union, Teaterförbundet för scen och film. At the Swedish Performing Arts Biennale 2019 Danscentrum’s national cultural-policy working group presented a seminar with the need for a Swedish ”Danslyft”.

Dansnät Sverige är ett fristående nationellt nätverk där dansscener, institutioner, regionala dans- och musikverksamheter samt kommunala och regionala kulturförvaltningar samverkar för att genom ökat intresse och ökad kunskap stärka och bygga nationella strukturer för den samtida danskonsten.
Dansnät Sverige is a national touring network in which dance venues, institutions, regional dance- and music organizations, local and regional cultural administrations, work together to strengthen the art of dance by stimulating and increasing interests and strengthen and build national structures for contemporary dance.

Riksteaterns dansavdelning producerar ett varierarat utbud av samtida dans som når och samtalar med sin publik. Genom vårt internationella danskompani Cullberg speglar vi världen i stort och når också utanför landets gränser. Tillsammans med det verksamma dansfältet i Sverige skapar vi danskonst som genererar diskussioner och bygger relationer med publiken i hela landet. Vi erbjuder produktionsresidens i Hallunda och driver regionala dansresidens från norr till syd. Dansavdelningen bidrar till utveckling och spridning av danskonsten genom samarbeten med fria dansaktörer, arrangörsnätverk, regioner och kommuner samt nyckelaktörer inom det svenska och internationella danslivet.

Dokument och länkar, ej i ordning
Kulturens Geografi – Tillgång till kulturutbud i landets kommuner, Myndigheten för kulturanalys. Kulturfakta 2019:3
https://kulturanalys.se/wp-content/uploads/2020/09/Kulturens_geografi2_webb.pdf

Regeringens proposition 1996/97:3
https://www.regeringen.se/contentassets/e1620c6c381145c5adf8a1dedf4cdfaa/kulturpolitik

Larsson, A. (2002). De fria dansgruppernas situation – en lägesrapport 2002, Statens kulturråd
https://docplayer.se/4851533-De-fria-dansgruppernas-situation-en-lagesrapport-2002.html

Konstnärsnämnden. (2011). Konstnärers inkomster, arbetsmarknad och försörjningsmönster. Konstnärsnämnden. (2011).
https://www.konstnarsnamnden.se/Sve/Informationssidor/PDFer/KN_Inkomsterna_2011_Inlaga_korr02.pdf

Konstnärernas demografi, inkomster och sociala villkor. Konstnärsnämnden. (2016).
https://www.konstnarsnamnden.se/Sve/Publikationer/PDF/Knamnden_Rapport_Konstnarernas_Inkomster_Webbversion_2016_12_20.pdf

Kulturskapares geografi – En registerstudie, Myndigheten för kulturanalys. Kort om kultur 2019:1 https://kulturanalys.se/wp-content/uploads/2020/09/kulturskapares_geografi_webb.pdf

Koreokrati En evaluering av pilotprosjekt for utvikling av profesjonelle dansemiljøerKulturrådet Norge, 2013. Av Ole Marius Hylland & Sigrid Røyseng https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/bitstream/handle/11250/2439562/Koreokrati.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Frilansande dansares arbete och arbetsprocess. Dansalliansen/Julia Sundberg. (2009). https://dansalliansen.se/wp-content/uploads/2019/11/frilansandedansaresarbeteocharbetsprocess2009.pdf

Verksamheten vid scenkonstallianserna – En utvärdering, 2011/12:KrU10. Riksdagen (u.d.).
https://data.riksdagen.se/fil/4C40225E-1121-4D3A-A0B1-9582C2A1F54B

Egenanställning – en väg till arbete för långtidsarbetslösa, Rapport, Riksdagen. (u.d.)
https://data.riksdagen.se/fil/4C40225E-1121-4D3A-A0B1-9582C2A1F54B

Egenanställning – en väg till arbete för långtidsarbetslösa, Rapport Tillväxtverket. (2012). 
http://www.finsamgotland.se/1658

Vilken mångfald? Kulturinstitutioners tolkningar av mångfaldsuppdraget, Myndigheten för kulturanalys. Rapport 2017:3 https://kulturanalys.se/wp-content/uploads/2020/09/Vilken-ma%CC%8Angfald.-Rapport-2017-3.pdf

Kultur med olika bakgrund. Utländsk bakgrund bland anställda på statligt finansierade kulturinstitutioner i Norden, Kulturanalys Norden https://kulturanalys.se/wp-content/uploads/2020/09/Kultur-med-olika-bakgrund_webb.pdf

Dance mapping – Executive summary: A window on dance 2004–2008. Arts Council England by Susanne Burns & Sue Harrison.
https://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/Dance_mapping_Exec_summary.pdf

Redovisning av uppdrag – att utreda förutsättningarna för att inrätta en branschdriven plattform för dansen enligt modellen Barnteaterakademin, Göteborgs stad. Tjänsteutlåtande / Diarienummer 0733/16
http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/93ec9160f537fa30c12572aa004b6c1a/3fb086c89a954b21c12582240049fc44/$FILE/14%20Redovisning%20av%20uppdrag%20Dansakademi.pdf

Kulturpolitik. Prop. 1996/97:3
https://www.regeringen.se/contentassets/e1620c6c381145c5adf8a1dedf4cdfaa/kulturpolitik

Konstnärsnämnden Konstnärers inkomster del, Första delen i Konstnärsnämndens utredning om konstnärernas inkomstsituation.https://www.konstnarsnamnden.se/Sve/Informationssidor/PDFer/KN_Inkomsterna_Inlaga_Press_090119.pdf

Redovisning av uppdrag – Handlingsplan för utveckling av danskonsten i Göteborg 2018-2019, Göteborgs stad. Tjänsteutlåtande / Diarienummer 1577/17
http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/93ec9160f537fa30c12572aa004b6c1a/14bd4fca7469d2b9c1258224004a105a/$FILE/15%20Redovisning%20av%20uppdrag%20Handlingsplan%20dans%202018%202019.pdf

Konstnärsnämnden. Konstnärernas ekonomi, arbete och familjeliv ur ett jämställdhetsperspektiv – del 2, (2010)
https://www.konstnarsnamnden.se/Sve/Nyheter/PDFer/KN_Jamstalldhet_2010_Press.pdf

Uppföljning och redovisning av Göteborgs Stads dansutvecklingssatsning 2016, Göteborgs stad. Tjänsteutlåtande / Diarienummer 0598/17
http://www5.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/samrumportal.nsf/93ec9160f537fa30c12572aa004b6c1a/34dd219529ef35fcc1258100004258a2/$FILE/10%20Uppfoljning%20och%20redovisning%20av%20Gbg%20Stads%20dansutv.satsning%202016.pdf

Redovisning av rapport Dansdeltat – en produktionsmiljö för dans i Västra Götaland, Göteborgs stad. Tjänsteutlåtande / Diarienummer 0733/16
https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/samrumportal.nsf/C958FE5F7A9CFE10C125834A00315274/$File/23%20Redovisning%20av%20rapport%20Dansdeltat%20produktionsmiljo%20for%20dans%20Vastra%20Gotaland.pdf?OpenElement

Centrumbildningar i Region Stockholm – ett kunskapsunderlag, av Ann Larsson. Region Stockholm
https://kultur.sll.se/sites/kultur/files/Rapport_Centrumbildningar_webb_0.pdf

Utredning av Dansalliansens anställningsvillkor för dansare, av Ann Larsson, Dansalliansen
https://dansalliansen.se/wp-content/uploads/2020/12/Utredning_Dansalliansens-anst%C3%A4llningsvillkor_dansare.pdf

DANSKVARTERET
En förstudie genomförd av Danscentrum Stockholm 20180930
http://www.danscentrumstockholm.se/wp-content/uploads/2018/11/Danskvarteret-1.pdf

KOKO Kommunkoreograf – En modell för möte mellan danskonstnär och kommun, Region Stockholm
https://kultur.sll.se/sites/kultur/files/FINAL%20KOKO_webb_0.pdf

Recommendations for a Sustainable Nordic and Baltic Dance Field, keðja Sustainability Think Tank Report 2015
https://www.danceinfo.fi/wp-content/uploads/2016/06/Recommendations-for-a-Sustainable-Dance-Field-2015-net.pdf

Konstnärsnämnden – Kulturrådet – möjligheter till samverkan, av Konstnärsnämden/Kulturrådet 2010
https://www.konstnarsnamnden.se/Sve/PDFer/Samverkan%20KN_KUR.pdf

Översyn av statens nuvarande insatser inom dansområdet, av Konstnärsnämden/Kulturrådet 2015
https://www.konstnarsnamnden.se/Sve/PDFer/KNKR_Dansrapport_A4_Inlaga_2015.pdf

Konstnärers arbetsmiljö, Konstnärsnämnden / 2017
https://www.konstnarsnamnden.se/Sve/Publikationer/PDF/Konstnarsnamnden_Rapport_Konstnarers_Arbetsmiljo_Webbversion.pdf

Konstnär – oavsett villkor? Betänkande av Konstnärspolitiska utredningen SOU 2018:23
https://www.regeringen.se/496594/contentassets/9e77d09ab00c405bb0998490511ff2f4/konstnar–oavsett-villkor-sou-201823.pdf

Verksamheten vid Stiftelsen Dansens Hus – En analys av det statliga bidraget , Statskontoret 2020:16
https://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2020/2020_16_dansenshus_webb.pdf

Dansnät Sverige, Slutrapport statligt uppdrag 2003–2005 slutrapport lågupplöst
Ett viktigt steg – rapport om informationskontor 2009

De fria dansgrupperna en lägesrapport 2002
Handlingsprogram_dans
Göteborgsstad_Bilaga_Översyn_av_dansens_2014

Göteborgsstad_Delredovisning_Dansakademin_2018
Göteborgsstad_Uppföljning_Dansutveckling_2015
Konstnärsnämnden_Beslut_residens_Sverige_2019
Kulturdepartementet_Samtal_om_prof._samtida_dansen_2013
Kulturrådet_dans_i_hela_landet_1998-2000
Kulturrådet_Förslag_Handlingsprogram_2005
Kulturrådet_Handlingsprogram_professionella_dansen_2006
KUR Strategi för att stärka den professionella dansen 2010-14
SvenskDanskommitte_Studie_samlat_forum_for_dansen_2009
Kulturrådet 
Uppföljning fria aktörer inom dans 2016
Kvantitativ uppföljning av fria aktörer 2012. Kulturrådet 1025839_TDM_PM_slutgiltig_140311

Saknas för närvarade:
Om Sveriges dansinstitutioner, Rapport 2000:6. Statens kulturråd, Virdefors, A. (2000). Bok, finns inte online som länk.
En framtida dansallians. Statens kulturråd. Larsson, A. (2005)