Omställningsstöd föreslaget för företag

Regeringen har föreslagit ett omställningsstöd till företag. Det är ännu inte beslutat med kommer att administreras av Skatteverket.

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer.4.1c68351d170ce554527537.html

Finansdepartementet har nu tagit fram en promemoria med förslag till lagstiftning och skickat den på remiss.

I promemorian föreslås bland annat att:

  • Omställningsstöd ska kunna ges till företag vars sammanlagda nettoomsättning för mars och april 2020 understeg 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för mars och april 2019, om omsättningsminskningen är en effekt av spridningen av coronaviruset.
  • Stödet omfattar fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige och är registrerade för F-skatt, och vars nettoomsättning under det närmast föregående räkenskapsåret uppgick till minst 250 000 kronor. Kravet på F-skatt gäller inte för ideella föreningar och registrerade trossamfund som bedriver näringsverksamhet men är undantagna från skattskyldighet.
  • Omställningsstöd ges med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för mars och april 2020. Med fasta kostnader avses bl.a. kostnader för hyra och leasing, räntor, värdeminskning på anläggningstillgångar, elektricitet, vatten, uppvärmning av lokaler, försäkringar och utfodring av djur.
  • Stöd får inte lämnas exempelvis om företaget vid tidpunkten för prövningen har restförda skatte- eller avgiftsskulder, näringsförbud eller är på obestånd. Om stödet uppgår till 100 000 kronor eller mer krävs ett yttrande från revisor.
  • Beslut om omställningsstöd fattas av Skatteverket och stödet betalas ut genom kreditering av skattekontot.
  • Ett företag blir återbetalningsskyldigt för det omställningsstöd som har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp.
  • Skatteverket ges omfattande möjligheter till utredning och kontroll, däribland revision. Dessutom införs ett särskilt brott kallat omställningsstödsbrott.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och ansökan om omställningsstöd ska ha inkommit till Skatteverket senast den 31 augusti 2020.

 

Här är sammanställningen av de stöd som staten föreslagit eller genomfört för företag fram till den 20 maj 2020.

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/foretag/