Danscentrums kollektivavtal har denna gång, pga Covid19 tagit längre tid. Det tidigare, 2017-2020, gällde till den 31 mars 2020 men parterna följde den svenska arbetsmarknadens beslut att förlänga det till 2020-10-31.

Förhandlingarna återupptogs i november 2020 och avtalet slöts i februari 2021.

Det gäller för dansare och koreografer samt tekniska och administrativa tjänstemän anställda av fria koreografer inom Danscentrum, avtalsperiod 1 november 2020 – 31 mars 2023.

Innehållsmässigt har inte avtalet förändrats i någon större del men en del äldre skrivelser som täcks av till exempel diskrimineringslagen eller Lagen om anställningsskydd (LAS) är borttagna från texten. De första 25 sidorna har även disponerats om ganska mycket, för att bidra till läsbarheten för både arbetsgivare och arbetstagare, med målet att minska missförstånd pga. av språket och textmängden.

Danscentrum och Teaterförbundet har även skrivit in i avtalet att arbetsgrupper från båda parter ska träffas under avtalsperioden för att tala om hur avtalet används samt fortsätta den språklig översynen och dispositionen kring reseavtalet och sjuklönedelarna.

Avtalad lönerörelse:
Löneutrymmet följer det nationella ”märket” 5,4 % och fördelas 2,1 % retroaktivt från november 2020 fram till april 2022 då nästa löneförhöjning på 2,1 % sker.
1 % avsätts till ökade pensionskostnader som arbetsgivaren betalar via Fora, enligt gemensam överenskommelse för arbetsmarknadens parter.
En pensionsersättning för anställda under 25 har tillkommit (de som är 22, 23 och 24 år under avtalsperioden) och 0,2 % av löneutrymmet avsätts till det. Tidigare har inte någon under 25 år kunnat få avtalspension, vid slutet av denna avtalsperiod kommer arbetsgivaren betala in avtalspension för alla anställda som är 22-65 år.

Detta innebär att juridiska medlemmar ska avsätta ett löneutrymme för verksamheten på 2,1% retroaktivt från den 1 november 2020. Och utifrån individuella löneförhandlingar med sina anställda (i beaktande av att minimilönerna i avtalet ökat med 2,1%) fastställa den anställdes lön, samt utbetala beslutad höjning retroaktivt.
OM Fora kan ta fram löneunderlag för 2020 kommer det även att komma en fakturering av höjd pensionsavsättning (1%) samt ny inbetalning för 24-åringar gällande november och december 2020. Samt den ökade pensionsavsättningen för anställda från och med 2021.

Avtalstexten bearbetas fortfarande och kommer laddas upp så fort den är klar. Kort sammanfattning:

  • Avtalet har rensats där texter stått dubbelt och är 5-6 sidor kortare
  • Avtalet är omdisponerat på ett stort antal ställen för att bli tydligare och enklare att läsa
  • §  ”Auditions ska vara avgiftsfria” är borttagen
  • Ny uträkning av karens och sjuklön som följer Försäkringskassan
  • Skrivning om skadestånd bortaget då det regleras av LAS
  • En ny paragraf om ömsesidig respekt, tillit och anställd/arbetsgivares åtaganden tillagd. Även arbetsmiljö och aktiva åtgärder som bägge parter ska ta ansvar för
  • Det är förtydligat att bisyssla under anställning och planerad arbetstid måste kommas överens om mellan parterna
  • Arbetstidsplanering och schemaläggning ligger mera samlat i dokumentet

Förhandlingsprotokoll med ändringar.
Kollektivavtal förhandlingsprotokoll 2021_ påskrivet
Danscentrum K O L L E K T I V A V T A L 2020-2023 slutversion

Avtal med Teaterförbundet/Fackförbundet för Scen och Film som tillåter permitteringar
korttidsarbete-DC-signerat 2020
Avtal TF_kortidsavtal med statligt stöd kv.1 2021
Avtal om korttidsanställning april 2021
Korttidsavtal DC Scen och film t.o.m 210630
Förlängt kosttidsavtal DC ScenoFilm till sept 21

Avtal med Teaterförbundet//Fackförbundet för Scen och Film som möjliggör avslut av tidsbegränsad anställning
Avtal om hävningsmöjlighet för tidsbegränsad anställning_2 sept_digitalt påskrivet

Förlänging av Kollektivavtalet 2020
prolongeringsöverenskommelse-signerad-DC-TF-20200406